فرآورد های لیکا به شکل های گوناگون؛ نظیر بلوک، مالت و پانل بتنی، در ساخت انواع دیوار به کار می روند. مهم ترین ویژگی های این فرآورد ها در این کارب رد، وزن کم، رسانایی حرارتی کم، افت صوتی مناسب و مقاومت در برابر آتش می باشد. همچنین به کارگیری این فرآورد ها در اشکال مناسب، سبب سهولت و سرعت در اجرای دیوار می گردد.

leca blocks pumice، بلوک سبک پوکه معدنی

دیوار چینی با بلوک لیکا:

دیوار ها بر اساس ویژگی ها و کاربرد خود، انواع گوناگونی دارند، انواع دیوار ها دیوار چید شد با بلوک لیکا در طبقه دیوار های غیر باربر قرار می گیرد. دیوار های غیر باربر تن ها وزن خود را تحمل می کنند و در آن ها ویژگی های دیگری منجمله سبکی و مقاومت حرارتی و صوتی مناسب، اهمیت می یابد. دیوار چید شد با بلوک لیکا به عنوان دیوار عایق همگن حرارتی، محسوب شد و شرایط آسایش را برای سااکنین در ف صاول گرم و سرد تامین می نماید. مزایا و ویژگی های بلوک لیکا در بخش بلوک آورد شد اند. از دیگر مزایای دیوارچید شد با بلوک لیکا می توان به موارد زیر اشار نمود:
- افزایش سرعت اجرا دیوارچینی
- کاهش پرت مصالح مصرفی
- کاهش وزن بارساختمان به میزان 32 درصد
- کاهش مالت مصرفی اجرای روکار سریع با حذف مالت گچ و خاک
روش دیوارچینی با بلوک لیکا بسیار آسان بود و مانند دیوارچینی با مصالح بنایی می باشد. بر این اساس تمامی عملیات بنایی با بلوک لیکا، برپایه مشخصات و ضوابط مندرج در نشریه های 122 و 11 دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نیز استاندارد شمار 02 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صورت می گیرد. سایر آیین های مرتبط با نحو اجرای درست من جمله آیین نامه 0022 زلزله ایران نیز باید رعایت گردند. الزم به ذکر اسات ایان روش ها کاربرد عمومی داشته و تن ها مختص دیوار لیکا نمی باشند.

ریز ساخت بتن سبکدانه

بتن سبکدانه نیز مانند بتن معمولی چند فازی است. در مرحله اختلاط، ریختن و تراکم می توان آن را دوفازی شامل (فاز خمیزی)، (خمیر سیمان) و فاز صلب، (سنگندانه) دانست.
در هنگام سخت شدن بتن، مصالح غیر همگن تبدیل به یک مصالح ظاهرا همگن میشنود. این امر در شکل های مختلف مشاهده می گردد به هر حال این ویژگی بتن به سطح دیگه بستگی دارد. سطح دیده گاه شامل کلان نگر، سطح میانه و سطح ریز نگر می باشد.
از دید کلان نگر که خواص مهندسی بتن تعیین می شود، بتن مصالح همگن تلقی می گردد این خواص شامل ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و تابع زمان می باشد. از دید میانه، در مقیاس میلی متری تا سانتی متری، بتن دارای دو یا سه فاز می باشد. از دید ریز نگر، فرآیندی هیدراتاسیون و شکل گیری زیر ساخت توضیح داده می شود.
که در آن ویژگی های ناحیه لایه مرزی سنگدانه و ساختار منافذ و رطوبت اولیه سنگدانه بستگی دارد با توجه به ساختار منافذ سنگدانه، حتی برخی فرآورده های واکنش آب و سیمان مانند هیدروکسید کلسیم می تواند به داخل منافذ سنگدانه نفوذ کند این پیده بیشتر در منافذ بزرگتر و سنگ دانه هایی با جذب آن بیشتر اتفاق می افتند.
ساده ترین روش ممکن برای مدرن کردن بتن سخت شده، در نظر گرفتن مصالح به صورت مرکب دو فازی مانند فاز خمیری (ماتریس) و فاز ذرات (سنگدانه) می باشد. خواص مکانیکی مصالح تحت تاثیر خواص هر فاز و اندر کنش بین فاز ها می باشد.

معمولا بتن سبکدانه شامل سبکدانه و سنگدانه معمولی است که از نظر خواص متفاوت هستند، دراین حالت مدل دو فازی را می توان اطلاح نمود و ماسه معمولی را در فاز خمیر سیمان منظور کرد یعنی یک فاز فاز ملات و یک فاز سبکدانه به دست می آید. به طور کلی سنگدانه معمولی فشاری، مقاومت کششی و مدول الاستییته مشخص می کند بنابراین این توسعه گسختگی و شکست بتن ریز تعیین می نماید.