برای پرکردن زهکشی های سبک در حایل پشت المانها، تونل های جاده ای و تونل های مترو، در ساختمان هایی که پایین تر از سطح همکف ساخته می شوند، در بندر سازی و موارد بسیار دیگری که استفاده از سایر مصالح ساختمانی مانند شن منجر به سنگینی زیاد حایل نسبت به خود سازه شده و ایجاد وزن مرده می کند از پوکه بادامی استفاده می شود که حدودا این وزن نصف می شود.

almonds the pouch،پوکه بادامی