پوکه معدنی

پوکه معدنی یکی از سنگهای معدنی است که دارای خاصیت های فراوانی است و وزن سبکی هم دارد. وزن سبک آن ناشی از فضاهای هوا موجود در آن است که در اثر سرمایش سریع و از دست دادن فشار ایجاد می شود. از بین رفتن فشار باعث می شود حباب ها با پایین آمدن نقطه جوش گدازه (مانند ایجاد حباب هنگام باز شدن یک نوشیدنی گازدار) ایجاد حباب شوند.
پوکه معدنی را می توان در سراسر جهان ناشی از وقوع آتشفشانی قاره زیر دریایی یافت. همچنین این سنگهای شناور می توانند توسط جریانهای اقیانوس پخش شوند. همانطور که در ابتدا توضیح داده شد، پومیس با فوران آتشفشانهای انفجاری تحت شرایط خاص تولید می شود ، بنابراین، منابع طبیعی در مناطق آتشفشانی فعال رخ می دهند. پومیس از این مناطق استخراج و منتقل می شود. در سال 2011 کشورهای ایتالیا و ترکیه تولید پوکه معدنی را به ترتیب 4 و 3 میلیون تن در سال در بین سایر کشورهای جهان رهبری کردند. سایر تولیدکنندگان بزرگ با بیش از یک میلیون تن یونان ، ایران ، شیلی و سوریه بودند.